6.70

Art.CTA100 Tilpums:100mlShare
Apraksts

Leather lotion. Augstas kvalitātes balzāms ar patīkamu aromātu visu veidu gludo ādu tīrīšanai un kopšanai. Īpaši saudzīgi notīra, baro un kopj ādas apģērbus, ādas mēbeles, somas, apavus un citus izstrādājumus no gludām ādām.

 

 

H302 Kaitīgs,ja norij.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus.

H331 Toksisksieelpojot.

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.