12.90

Art.0823 Tilpums:150mlShare
Apraksts

Ādas krāsa SAPHIR® TENAX® tikai gludādai, mākslīgai ādai, papēžiem, apavu apmalēm. Pirms lietošanas pārbaudīt mazāk redzamā vietā. Lieto uz tīras attaukotas virsmas, tālāk skat.piktogrammas.

Krāsas: 013-melns,015-tumši pelēks,044-brūns,082-bordo,204-tumši zaļš, 24-sudraba.

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H315 Kairina ādu.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

H335 Va izraisīt eplceļu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

EUH 066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Papildu informācija
Svars 150 kg